ತಾಜಾ ವಿಷಯಗಳು

ಅಂಕಣ

ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ – ಭಾಗ 5

(ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್) ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀ ಧನ್ವೀ ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ  ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷಃ...

ಅಂಕಣ

ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ-ಭಾಗ 4

(ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್) ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ  ಪ್ರತರ್ಧನಃ...

ರಾಜಕೀಯ

ಕ್ರೀಡೆ

ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ

ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ – ಭಾಗ 5

(ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್) ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀ ಧನ್ವೀ ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ  ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷಃ...

ಜನಪ್ರಿಯ ಈ ವಾರ